ALGemene VOORWAARDEN

 

I. Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

1. Toepasselijkheid

1.1

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen WebCo-Services en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen.

1.2

De opdrachtgever wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van WebCo-Services.

1.3

Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen.

1.4

Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door WebCo-Services uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever deze voorwaarden uitsluiten.

1.5

Alle offertes en aanbiedingen door of namens WebCo-Services zijn geheel vrijblijvend en kunnen door WebCo-Services ingetrokken worden zo lang WebCo-Services een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers.

1.6

WebCo-Services behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

1.7

Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij WebCo-Services geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een kopij van deze voorwaarden maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota's van WebCo-Services. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden.

1.8

De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

 

2. Prijzen, tarieven en betaling

2.1

Alle prijzen en tarieven van WebCo-Services zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2

Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke overeenstemming, zal er een voorschot van 30% op het voorziene totaalbedrag inclusief btw van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan WebCo-Services vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of bestelling.

2.3

Partijen kunnen voor de uitvoering van de werkzaamheden een vaste prijs overeenkomen. Vaste prijzen zijn prijzen die tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet aan wijzigingen onderhevig zijn, met uitzondering van het in de algemene voorwaarden bepaalde.

2.4

Indien terzake van de uitvoering van de werkzaamheden geen vaste prijs is overeengekomen, zal WebCo-Services de bestede uren en gemaakte kosten maandelijks aan de opdrachtgever in rekening brengen op basis van de overeengekomen tarieven dan wel de sinds het tijdstip van de overeenkomst van kracht geworden tarieven.

2.5

Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag zijnde, behoudens andersluidend beding, acht, vijftien of dertig dagen na de factuurdatum, of contant bij levering of voltooiing van de werkzaamheden, al naargelang de duidelijke vermelding op de factuur waarvan onderhavige voorwaarden een integrerend deel van uitmaken.

2.6

Alle betalingen moeten zonder aftrek of verrekening geschieden door overschrijving op de bankrekening van WebCo-Services vermeld op de factuur, of door contante betaling aan één van de zaakvoerders van WebCo-Services.

2.7

Niet-betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen per dag vertraging à rato van 15% op jaarbasis. Naast de verwijlinteresten worden bij gebreke van betaling op de vervaldag de factuurbedragen onmiddellijk en zonder voorafgaande verwittiging verhoogd met 10%, met een minimum van 50 € verhoogd, dit ten titel van vooruit vastgestelde en uitdrukkelijk tussen beide partijen overeengekomen schadevergoeding voor bijkomende administratieve kosten en debiteurenbeheer. Bovendien zal voor elke verstuurde herinneringsbrief een bijkomend forfaitair bedrag worden gevorderd ten belope van 2.50 €.

2.8

In geval van niet-betaling behoudt WebCo-Services zich het recht om eventuele abonnementen op diensten van WebCo-Services, of nog op de door haar verkochte, verhuurde of beheerde webhostings, websites, opleidingen, enzovoort tijdelijk te schorsen of definitief te annuleren. Hiervoor zal steeds een vergoeding van 75 € aangerekend worden.

2.9

In geval van niet-betaling van één van de openstaande facturen behoudt WebCo-Services zich het uitdrukkelijke recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van alle vorderingen die op dat ogenblik in haar bezit zijn tegenover de opdrachtgever en iedere lopende bestelling of overeenkomst te vernietigen.

2.10

Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is WebCo-Services bevoegd haar werkzaamheden op te schorten en de alsdan gerezen kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

2.11

Iedere klacht zal door WebCo-Services grondig onderzocht worden indien zij, op straffe van nietigheid, per aangetekend schrijven wordt overgemaakt binnen de acht dagen na levering van de goederen en/of diensten.

2.12

Klachten van de opdrachtgever over de ontvangen factuur dienen tevens binnen de acht dagen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt aan WebCo-Services, zoniet worden zij als nietig aanzien. De schriftelijke klacht dient duidelijk te vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald.

2.13

De in deze voorwaarden vermelde bedragen zijn in Euro en exclusief 21% BTW

 

3. Annulering

3.1

Bestellingen en opdrachten kunnen slechts geannuleerd worden indien en voorzover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:

a. WebCo-Services stemt uitdrukkelijk schriftelijk in met de annulering.

b. De annulering dient plaats te vinden vooraleer de levering heeft plaatsgevonden of voor dat WebCo-Services in welke vorm of hoedanigheid dan ook met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen.

c. Bestellingen van domeinnaamregistraties en verlengingen van domeinnamen, via welke wijze dan ook, kunnen nooit worden geannuleerd.

 

4. Uitvoering

4.1

Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden gefaseerd zullen plaatsvinden, kan WebCo-Services de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.2

Indien het uitvoeren van een bestelling of opdracht; op verzoek

van de klant, voor een onbepaalde tijd dient te worden stopgezet en dit extra kosten teweeg brengt, vallen deze steeds ten laste van de klant.

4.3

Indien de opdrachtgever de in de overeenkomst gegeven bestelling of opdracht wenst te wijzigen of uit te breiden, kan dit slechts nadat beide partijen schriftelijk hun akkoord hebben bevestigd over de uit te voeren wijzigingen en de gevolgen voor de prijs en de leveringsdatum.

4.4

Behoudens voorafgaande overeenkomst is WebCo-Services niet gehouden clichés, ontwerpen, afbeeldingen, foto’s, films, logo’s, html documenten, enz. te bewaren.

 

5. Wijzigingen en meerwerk

5.1

Onder meerwerk dient te worden verstaan iedere wijziging van de functionele specificaties zoals die ten grondslag lagen aan de oorspronkelijke overeenkomst of nadien, ongeacht op welk moment, overeengekomen specificaties.

5.2

WebCo-Services zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de specificatie het tijdstip van voltooiing der werkzaamheden zal worden beïnvloed.

5.3

Indien voor de werkzaamheden een vaste prijs is afgesproken, zal WebCo-Services de opdrachtgever van tevoren inlichten indien de nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

5.4

Wijzigingen zullen niet worden uitgevoerd alvorens deze in een door partijen getekend aanhangsel bij de oorspronkelijke overeenkomst zijn vastgelegd.

5.5

Noodzaak of wenselijkheid van meerwerk kan nimmer reden zijn tot ontbinding van de overeenkomst.

 

6. Termijnen

6.1

Eventuele bij de bestelling of het plaatsen van de opdracht vermelde termijnen lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de benodigde documenten volgt of vanaf de ondertekening van de overeenkomst.

6.2

De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, tekeningen, afbeeldingen, modellen, foto's, teksten, enzovoort, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, in gebreke is gebleven.

6.3

Indien overschrijding van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal WebCo-Services de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

6.4

Daar de leveringstermijn door daden van derden en gevallen van overmacht kan beïnvloed zijn, worden zij niet als uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding

6.5

Overschrijding van enige termijn zal de opdrachtgever nimmer recht geven op ontbinding en/of opschorting van zijner verplichtingen uit hoofde van andere contracten.

 

7. Vertrouwelijkheid

7.1

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden

 

8. Eigendom en bescherming

8.1

Zaken blijven eigendom van WebCo-Services tot alle door de opdrachtgever terzake verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan.

8.2

Zaken en programmatuur zijn vanaf het moment dat zij door WebCo-Services ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever, voor zijn rekening en risico.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1

WebCo-Services aanvaardt wettelijke verplichtingen tot gemeenrechtelijke schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 9 blijkt.

9.2

In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is WebCo-Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (gedeeltelijke) teruggave van de prijs die werd ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. Iedere aansprakelijkheid van WebCo-Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. WebCo-Services is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de opdrachtgever, en schade wegens door WebCo-Services gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Gebreken in de materialen die voor WebCo-Services verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanspraak op schadevergoeding kunnen veroorzaken.

9.3

De door WebCo-Services te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst door WebCo-Services aan de opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief btw). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief btw) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van WebCo-Services in de periode van twee maanden voorafgaande aan het verzuim van WebCo-Services. De in dit artikel bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door de opdrachtgever bedongen en door WebCo-Services verleende crediteringen.

9.4

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan daarvan, binnen een termijn van twee weken, de schade per aangetekend schrijven aan WebCo-Services heeft gemeld.

9.5

WebCo-Services is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door WebCo-Services werd geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan WebCo-Services niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten/diensten zou gebruikt worden, of het feit dat anderen dan WebCo-Services wijzigingen aan de producten/diensten hebben aangebracht

9.6

De opdrachtgever vrijwaart WebCo-Services voor alle schade die WebCo-Services mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door WebCo-Services geleverde goederen of diensten, daaronder mede begrepen :

- aanspraken van derden, werknemers van de opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van WebCo-Services die ter beschikking zijn gesteld van de opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

- aanspraken van derden, werknemers van WebCo-Services daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;

- aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door WebCo-Services geleverde producten en diensten indien het gebrek in de materialen voor WebCo-Services verborgen was.

9.7

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, de programmatuur en van de door WebCo-Services te verlenen diensten.

 

10. Overmacht

10.1

Partijen zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien de tekortkoming of vertraging hen niet kan worden toegerekend, of indien nakoming redelijkerwijze te bezwarend of niet mogelijk is tengevolge van buiten toedoen van partijen ontstane verandering van omstandigheden sedert het sluiten van de overeenkomst.

10.2

De partij die overmacht inroept zal de andere partij onverwijld schriftelijk ervan in kennis stellen, evenals van het ophouden van de omstandigheden van overmacht.

 

11. Ontbinding, beëindiging en opschorting

11.1

Indien de opdrachtgever één van zijn verplichtingen jegens WebCo-Services niet nakomt, staking van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert, heeft WebCo-Services het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, alle of bepaalde, naar keuze van WebCo-Services, met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden, onverminderd andere aan WebCo-Services wettelijk toekomende rechten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden alsdan dadelijk opeisbaar.

11.2

Wanneer de opdrachtgever enige op grond van deze algemene voorwaarden of een uit hoofde van met WebCo-Services gesloten overeenkomst op hem rustende verplichtingen niet nakomt, is WebCo-Services, onverminderd haar overige rechten ter zake, bevoegd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot de opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen voldoet.

 

12. Intellectuele en industriële vermogensrechten

12.1

De opdrachtgever erkent dat WebCo-Services de exclusieve eigenaar of licentiehouder is van alle merken-, octrooi- of auteursrechten die verbonden zijn aan alle door WebCo-Services geleverde producten en diensten. De opdrachtgever stemt ermee in dat hij tijdens de duur van de overeenkomst en daarna, geen intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht waarvan WebCo-Services eigenaar of licentiehouder is, zal aanvechten.

 

13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1

De overeenkomsten tussen WebCo-Services en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht.

13.2

Alle geschillen welke verband houden met deze algemene voorwaarden dan wel met door WebCo-Services gesloten overeenkomsten zullen steeds beslist worden door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van WebCo-Services.

 

14. Overdracht rechten en verplichtingen

14.1

WebCo-Services is ten allen tijde bevoegd zonder dat daarvoor de toestemming van de opdrachtgever noodzakelijk is, na voorgaande schriftelijke mededeling, alle uit de door haar gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen.

14.2

De opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten slechts overdragen na voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van WebCo-Services, welke toestemming aan de opdrachtgever niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

 

15. Geldigheid en uitleg

15.1

Indien één of meer van de bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de bepalingen van deze algemene voorwaarden, nietig of ongeldig blijkt, dan wel wordt vernietigd, zo tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en wordt de ongeldige bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de ongeldige bepaling zoveel mogelijk benadert.

 

 

II. Ontwikkeling en onderhoud van websites en programmatuur

 

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1

De voorwaarden vermeld onder paragraaf II gelden specifiek voor alle door WebCo-Services ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden inzake het ontwikkelen en onderhouden van websites en programmatuur op grond van nadere specificaties en functionele vereisten.

1.2

De voorwaarden vermeld onder paragraaf II vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I. De klant wordt geacht deze voorwaarden zorgvuldig gelezen te hebben.

 

2. Uitvoering

2.1

Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden.

2.2

WebCo-Services staat in voor de correctie van de aan haar toe te schrijven fouten. Auteursverbeteringen die wijzigingen, aanvullingen of weglatingen buiten onze wil tot gevolg hebben, zullen worden aangerekend volgens de geldende tarieven.

 

3. Oplevering en acceptatie

3.1

WebCo-Services zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren.

3.2

De opdrachtgever heeft het recht de website/programmatuur gedurende een periode van 8 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen specificaties.

3.3

Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke specificaties voldoet, zal de opdrachtgever WebCo-Services terstond in  een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. WebCo-Services zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Het herstel geschiedt gratis indien de programmatuur voor een vaste prijs werd ontwikkeld.

3.4

Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd.

3.5

De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 8 dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever WebCo-Services niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken.

3.6

De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest.

3.7

Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen, gelden alle punten van deze paragraaf onverminderd voor de met de fasering corresponderende delen van het project.

 

4. Eigendom en bescherming

4.1

Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort, zijn al de door WebCo-Services ontworpen schetsen, ontwerpen, foto's, afbeeldingen, webpagina's en websites, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur, enzovoort, welke ook de techniek mag zijn, het eigendom van WebCo-Services. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen.

4.2

De ontworpen website/programmatuur is het intellectuele eigendom van WebCo-Services en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kostenloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van WebCo-Services.

4.3

De opdrachtgever verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, noch kopies van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde;

4.4

Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan WebCo-Services worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, ondermeer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

4.5

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op :

- het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transferen van de ene drager op de andere;

- het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;

- het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;

- het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

4.6

De opdrachtgever vrijwaart WebCo-Services tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekeIijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 4.4.

 

 

III. Webhosting

 

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1

De voorwaarden vermeld onder paragraaf III gelden specifiek voor alle door WebCo-Services ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren webhosting activiteiten. Met webhosting wordt bedoeld het onderbrengen van een website op een webserver.

1.2

De voorwaarden vermeld onder paragraaf III vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I. De klant wordt geacht deze voorwaarden zorgvuldig gelezen te hebben.

 

2. Eigendom en bescherming

2.1

Alle elementen en gegevens van de website die door de opdrachtgever aan WebCo-Services worden verstrekt voor plaatsing op een webserver, ondermeer alle teksten, beelden, logo's, grafieken, foto's, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld de uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever.

2.2

In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. Deze toelatingen moeten, naargelang het geval, slaan op :

- het recht van reproductie op iedere digitale of andere drager, met inbegrip van het recht op de aanpassing nodig voor het transferen van de ene drager op de andere;

- het recht op de grafische aanpassing op iedere drager;

- het recht op elektronische verspreiding evenals, desgevallend, het recht om de drager die deze elementen bevat, te verspreiden;

- het recht van mededeling aan het publiek, met of zonder draad, met eender welk middel, zoals kabel, satelliet, Internet, met inbegrip van het ter beschikking stellen van het publiek van de elementen op zulke wijze dat elkeen er toegang toe heeft op de plaats en het ogenblik dat hij individueel kiest.

2.3

De opdrachtgever vrijwaart WebCo-Services tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden op enig van de elementen of gegevens bepaald onder artikel 2.1.

2.4

De opdrachtgever maakt zich sterk voor het feit dat de titularis van de rechten op deze elementen voor de gehele duur van de bestelling afziet van zijn recht zich te verzetten tegen wijzigingen aan deze elementen of tegen hun associatie met andere teksten, verklaringen, elementen, enz. De opdrachtgever aanvaardt dat WebCo-Services in functie van de technische vereisten de opgeslagen elementen kan wijzigen. Dit onverminderd het eventueel recht van de auteur om zich te verzetten tegen wijzigingen die schadelijk kunnen zijn voor zijn eer of voor zijn goede naam.

2.5

De opdrachtgever aanvaardt dat WebCo-Services alle daden kan stellen die nodig zijn voor de uitvoering van de webhosting service.

- de gegevens en/of elementen en de updates ervan kopiëren; zowel permanent als tijdelijk, ongeacht de vorm of de drager (onder meer ook electronisch);

- deze meedelen en/of ter beschikking stellen van de Internetgebruikers.

 

3. Duur van de overeenkomst

3.1

Webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren, die voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

 

 

IV. Registratie domeinnamen

 

1. Onderwerp van de overeenkomst

1.1

De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV gelden specifiek voor alle door WebCo-Services ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren activiteiten betreffende registratie, transfer of trade van domeinnamen.

1.2

De voorwaarden vermeld onder paragraaf IV vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden vermeld onder paragraaf I. De klant wordt geacht deze voorwaarden zorgvuldig gelezen te hebben.

 

2. Registratie

2.1

Elke registratie van eender welk domein verbindt de klant onherroepelijk.

 

3. Verantwoordelijkheid

3.1

Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteit, is WebCo-Services op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn.

 

4. Duur van de overeenkomst

4.1

De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 1 maand te respecteren, die voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging.

4.2

Facturen voor de registratie van één of meerdere domeinnamen zijn steeds betaalbaar binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld op de factuur.

 

5. Naamservers

5.1

De klant verbindt er zich toe om, wanneer WebCo-Services hierom verzoekt, de domeinnaam te voorzien of te laten voorzien van minstens twee naamservers, die op hun beurt correct geconfigureerd zijn om datatrafiek via de domeinnaam in goede banen te leiden. Hij zal onder geen beding de naamservers van WebCo-Services opgeven indien hij bij WebCo-Services geen bijhorende webhosting pakket huurt.

 

6. Email-adres

6.1

De klant zal bij het registreren van de domeinnaam, naast de andere benodigde gegevens, de naam, het telefoonnummer en het e-mail-adres opgeven van de contactpersoon. Dit e-mail-adres dient ten allen tijde functioneel te zijn en niet betrokken te zijn op één van de domeinnamen die bij WebCo-Services worden gehuurd door om het eender welke klant. De klant zal ten allen tijde aan de vereisten van dit e-mail-adres voldoen, en zal zonodig een wijziging van e-mail-adres aan WebCo-Services doorgeven.

 

7. Modaliteiten

7.1

De klant neemt kennis van het feit dat WebCo-Services enkel als tussenpersoon handelt tussen de klant en de autoriteit die de domeinnaam toekent. Het aanvragen en onderhouden van de domeinnaam dient enkel en alleen als extra dienstverlening aan de klant te worden gezien. De klant erkent dat WebCo-Services geen enkele beslissende controle heeft over het aanvragen, het registreren, het aanpassen, het onderhouden of het annuleren van een domeinnaam, inzonderheid wat betreft de reglementering die door ICANN, OpenSRS, DNS-BE of enige andere relevante autoriteit wordt gehanteerd. WebCo-Services zal op geen enkele manier worden aansprakelijk gesteld indien de klant de controle over de domeinnaam verliest ten gevolge van dergelijke reglementering of enige andere reden. WebCo-Services zal wat dat betreft steeds trachten de belangen van de klant te verdedigen.

 

 

 

 

Home
Webdesign
Webhosting
Domeinnamen

Services
Contact